เวลาเปิดทำการ

วันจันทร์ - วันศุกร์ เปิดบริการ 08:30 - 19:00 น. วันเสาร์ - วันอาทิตย์ เปิดบริการ 09:00 - 15:30 น.หยุดวันนักขัตฤกษ์

วันอังคารที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2553

ห้องสมุด 3 ดี

ห้องสมุด 3 ดี จะต้องประกอบด้วย

ดี 1 หนั
งสือดี Good Media หมายถึงหนังสือที่สร้างสรรค์ปัญญาตรงใจผู้อ่านและ
เนื้อหาถูกต้องไม่มีพิษภัยดี 2 บรรยากาศดี Good Environmentหมายถึง ห้องสมุดที่อบอวลด้วยมิตรภาพ สะอาดร่มรื่น ปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม และสะท้อนเอกลักษณ์ชุมชน

ดี 3 บรรณารักษ์ดี Good Service หมายถึง บรรณารักษ์ที่อัธยาศัยนํ้าใจดี มีจิตบริการทำงาน
ระดับมืออาชีพ ทันสมัย และส่งเสริมการเรียนรู้